...

Reklamácia a vrátenie

Predávajúci vybaví reklamáciu výrobku ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis výrobku rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri výrobkoch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Všetky výrobky na našich stránkach majú:

  • zákonom stanovenú záručnú lehotu
  • zákonom stanovenú lehotu na skryté závady
  • záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek

Náklady na dopravu výrobku hradí objednávateľ. Avšak ak sa na vrátený výrobok vzťahuje záruka, všetky poplatky spojené s návratom zákazníkovi preplatíme. Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom). Žiadna zásielka nebude prevzatá v sídle spoločnosti osobne. Pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť k závadnému prístroju fotokópiu faktúry, záručný list (ak je priložený v obale).

Neoprávnená reklamácia:

  • nahradenie spotrebného materiálu
  • nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov
  • chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom)
  • na tovar, ktorému prirodzene zanikla doba reklamácie (napríklad spotrebovanie alebo jeho skonzumovanie)
  • Alternatívne riešenie sporov:

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@candymania.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Návrat hore